長頁

Thiàu khì: se̍h chām, chhiau-chhoē

Ē-kha ê chu-liāu tùi lâi--ê, tī 2018-nî 1-goe̍h 20-ji̍t (La̍k) 22:01 keng-sin--koè. Tī khoài-chûn-khu siōng chē ē-tàng khǹg 5,000 pit chu-liāu.

以下顯示從第 1 筆至第 30 筆中的 30 筆結果:

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. (ls) ‎Tâi-oân-gí Ká-nà ‎[6,151 jī-goân]
 2. (ls) ‎Hoat-gí ABC ‎[4,803 jī-goân]
 3. (ls) ‎Tiong-ha̍k Bu̍t-lí/Niú-tǹg Ūn-tōng Hoat-chek ‎[4,119 jī-goân]
 4. (ls) ‎Tâi-oân Hàn-sek Sèⁿ-sī ‎[3,582 jī-goân]
 5. (ls) ‎Ko-hiông Chia̍t-ūn Kiâⁿ Thàu-thàu ‎[3,326 jī-goân]
 6. (ls) ‎Tâi-pak Chia̍t-ūn Kiâⁿ Thàu-thàu ‎[3,320 jī-goân]
 7. (ls) ‎Chhī lâng-leng ‎[3,025 jī-goân]
 8. (ls) ‎Thâu-ia̍h ‎[2,237 jī-goân]
 9. (ls) ‎Seng-bu̍t-ha̍k ‎[1,520 jī-goân]
 10. (ls) ‎Esuperántò͘/Tē-1 Khò ‎[1,447 jī-goân]
 11. (ls) ‎Án-choáⁿ Giâ Tī ‎[1,280 jī-goân]
 12. (ls) ‎Phó͘-thong seng-bu̍t-ha̍k/Sè-pau ‎[1,279 jī-goân]
 13. (ls) ‎Phó͘-thong seng-bu̍t-ha̍k/Khài-lūn ‎[1,101 jī-goân]
 14. (ls) ‎Kok-hāu Sò͘-ha̍k/Khò-kong ‎[855 jī-goân]
 15. (ls) ‎Phó͘-thong seng-bu̍t-ha̍k/Seng-bu̍t ê ki-pún hun-lūi ‎[827 jī-goân]
 16. (ls) ‎Chhēng-chhah ‎[802 jī-goân]
 17. (ls) ‎Thian-bûn-ha̍k/Thài-iông-hē ‎[800 jī-goân]
 18. (ls) ‎Phó͘-thong seng-bu̍t-ha̍k/Seng-bu̍t ê hòa-ha̍k ki-chhó͘ ‎[737 jī-goân]
 19. (ls) ‎Khióng-liông ‎[561 jī-goân]
 20. (ls) ‎Hoat-sio ‎[439 jī-goân]
 21. (ls) ‎Phó͘-thong seng-bu̍t-ha̍k ‎[426 jī-goân]
 22. (ls) ‎Tâi-oân Sèⁿ-sī ‎[355 jī-goân]
 23. (ls) ‎Tiong-ha̍k Bu̍t-lí ‎[329 jī-goân]
 24. (ls) ‎Kok-hāu Sò͘-ha̍k ‎[295 jī-goân]
 25. (ls) ‎Tâi-lâm Chia̍h Thàu-thàu ‎[274 jī-goân]
 26. (ls) ‎Ko-hiông Chia̍t-ūn Kiâⁿ Thàu-thàu/R10 Bí-lē-tó ‎[149 jī-goân]
 27. (ls) ‎Esuperántò͘ ‎[133 jī-goân]
 28. (ls) ‎Tâi-pak Chia̍t-ūn Kiâⁿ Thàu-thàu/R11 Tiong-chèng Kì-liām Tn̂g Chām ‎[93 jī-goân]
 29. (ls) ‎Tâi-pak Chia̍t-ūn Kiâⁿ Thàu-thàu/O15 Kó͘-têng ‎[78 jī-goân]
 30. (ls) ‎Thian-bûn-ha̍k ‎[76 jī-goân]

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)