Hoat-sio

Ùi Wikibooks

Iù-iⁿ-á ê thé-un chèng-siông sī pí tōa-lâng khah koân 1-tō͘. Nā pōng-á pōng-tio̍h 38-tō͘ tō sǹg chin giâm-tiōng ê hoat-sio, ài hō͘ sian-siⁿ khoàⁿ. Hoat-sio bô it-tēng ài tio̍h-kip kā thòe-sio. Kó͘-chá kóng thâu-khak sio pháiⁿ--khì, he sī in-ūi òe-tio̍h ló-iâm hoat-sio, hō͘ pēⁿ-to̍k chhòng pháiⁿ--khì, m̄-sī in-ūi hoat-sio sio pháiⁿ--ê.