Siōng chia̍p siu-kái ê ia̍h

跳至導覽 跳至搜尋

Ē-kha ê chu-liāu tùi lâi--ê, tī 2022-nî 7-goe̍h 3-ji̍t (Lé-pài) 02:52 keng-sin--koè. Tī khoài-chûn-khu siōng chē ē-tàng khǹg 5,000 pit chu-liāu.

以下顯示從第 1 筆至第 30 筆中的 30 筆結果:

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Tiong-ha̍k Bu̍t-lí/Niú-tǹg Ūn-tōng Hoat-chek‏‎(33 ê siu-tēng-pún
 2. Thâu-ia̍h‏‎(27 ê siu-tēng-pún
 3. Seng-bu̍t-ha̍k‏‎(12 ê siu-tēng-pún
 4. Tiong-ha̍k Bu̍t-lí‏‎(10 ê siu-tēng-pún
 5. Tâi-oân Hàn-sek Sèⁿ-sī‏‎(9 ê siu-tēng-pún
 6. Ko-hiông Chia̍t-ūn Kiâⁿ Thàu-thàu‏‎(9 ê siu-tēng-pún
 7. Phó͘-thong seng-bu̍t-ha̍k‏‎(9 ê siu-tēng-pún
 8. Esuperántò͘/Tē-1 Khò‏‎(7 ê siu-tēng-pún
 9. Tâi-oân-gí Ká-nà‏‎(6 ê siu-tēng-pún
 10. Phó͘-thong seng-bu̍t-ha̍k/Sè-pau‏‎(6 ê siu-tēng-pún
 11. Kok-hāu Sò͘-ha̍k/Khò-kong‏‎(5 ê siu-tēng-pún
 12. Thian-bûn-ha̍k/Thài-iông-hē‏‎(5 ê siu-tēng-pún
 13. Phó͘-thong seng-bu̍t-ha̍k/Khài-lūn‏‎(5 ê siu-tēng-pún
 14. Hoat-gí ABC‏‎(4 ê siu-tēng-pún
 15. Phó͘-thong seng-bu̍t-ha̍k/Seng-bu̍t ê hòa-ha̍k ki-chhó͘‏‎(4 ê siu-tēng-pún
 16. Khióng-liông‏‎(4 ê siu-tēng-pún
 17. Tâi-oân Sèⁿ-sī‏‎(4 ê siu-tēng-pún
 18. Chhī lâng-leng‏‎(4 ê siu-tēng-pún
 19. Ko-hiông Chia̍t-ūn Kiâⁿ Thàu-thàu/R10 Bí-lē-tó‏‎(4 ê siu-tēng-pún
 20. Án-choáⁿ Giâ Tī‏‎(4 ê siu-tēng-pún
 21. Phó͘-thong seng-bu̍t-ha̍k/Seng-bu̍t ê ki-pún hun-lūi‏‎(3 ê siu-tēng-pún
 22. Chhēng-chhah‏‎(3 ê siu-tēng-pún
 23. Esuperántò͘‏‎(3 ê siu-tēng-pún
 24. Tâi-pak Chia̍t-ūn Kiâⁿ Thàu-thàu/R11 Tiong-chèng Kì-liām Tn̂g Chām‏‎(3 ê siu-tēng-pún
 25. Tâi-pak Chia̍t-ūn Kiâⁿ Thàu-thàu/O15 Kó͘-têng‏‎(3 ê siu-tēng-pún
 26. Thian-bûn-ha̍k‏‎(2 ê siu-tēng-pún
 27. Hoat-sio‏‎(2 ê siu-tēng-pún
 28. Tâi-pak Chia̍t-ūn Kiâⁿ Thàu-thàu‏‎(2 ê siu-tēng-pún
 29. Tâi-lâm Chia̍h Thàu-thàu‏‎(2 ê siu-tēng-pún
 30. Kok-hāu Sò͘-ha̍k‏‎(1 ê siu-tēng-pún

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)