Iōng-chiá thó-lūn:Kongthui~zh-min-nanwikibooks

Ùi Wikibooks
跳至導覽 跳至搜尋

Kongthui lí hó

Kongthui lí hó, chin hoaⁿhí khoàⁿtio̍h lí lâi! Chitnn̄g kang khoàⁿ lí pianchi̍p, goá siūⁿbeh kā lí kàisiāu goá só͘ liáukái ê Wikibooks hunlūi kò͘chō. Chúiàu sī goáê líkái, só͘í tongjiân, mā bô ittēng sī oânchoân chèngkhak ê.

Category sī lūipia̍t, chitê hunlūi èngkai sī khah toā ê chúiàu khobok kap chútê, só͘í, èngkai sī mài hun siuⁿ iù. Pílūn Engbûn Wikibooks ê Sò͘ha̍k Hunlūi.

Tongjiân, lán siá 1 pún chheh, lāité tiāⁿtio̍h ē ū chēchē chiuⁿ. Lán ētàng iōng "goânlâi_phiautê"/"chiuⁿ_chútê" lâi chò hit phiⁿ ê phiautê. Lēnggoā mā tī hitpún chheh ê chúia̍h khǹg lāité kok phiⁿ ê liânkiat. Ánne tùi chheh ê chénglí mā khah ū hēthóng. Ētàng chhamkhó Esuperántò͘ kap iê Tē-1 Khò.

Ísiōng chitkoá siūⁿhoat, bóng chhamkhó.

--Astroviolin: lâi chhōe góa lim ka-pi! 2009-nî 4-goe̍h 20-jἰt (It) 06:53 (UTC)

Ūlâng beh koaiⁿ nan.wikibooks ê gītê

Ūlâng beh koaiⁿ chitê kèe̍k. Goá ū kap tn̂gkî chhamú Wikikèe̍k ê lâng thólūn (i itpoaⁿ lóng tī Chinabûn Wikipedia.) I kóng itpoaⁿ lâi kóng, chíiàu ū 3ê pêngsiông itti̍t ū teh chhamú ê lâng, jîchhiáⁿ itti̍t ū chhut sin chheh, to̍h khahboē khì hō'n̂g koaiⁿ khílâi.

Só͘í, tī sò͘ha̍k ígoā, khólêng mā ētàng sūnsoà siūⁿ kîthaⁿ têbo̍k, chòhoé chìnhêng, goá sī kiaⁿ to̍hsǹg lán chi̍tpún chheh siá hō͘ oânchoân, phiⁿsò͘ siuⁿ chió, tâuphiò ê lang iûgoân kámkak bôkàu.

Tongjiân, siōnghó ū sinê lâng lâi. Só͘í goá chiah khui koankong lūi.

Tâuphiò ê só͘chāi.

--Astroviolin: lâi chhōe góa lim ka-pi! 2009-nî 4-goe̍h 20-jἰt (It) 07:26 (UTC)

Your account will be renamed

2015-nî 3-goe̍h 20-ji̍t (Gō·) 08:46 (UTC)