tóng-àn:Anatomy of an egg unlabeled.svg

Ùi Wikibooks
跳至導覽 跳至搜尋

原本的檔案(SVG ùng-giông, chék-cháung: 520 × 700 chuông-só, ùng-giông duâi-nâung:6 KB)

Chit--ê Wikimedia Commons--ê tóng-àn ū khó-lêng hō͘ kî-thaⁿ--ê choan-àn ēng tio̍h. Chia sī chit--ê tóng-àn i--ê soat-bêng.

Khài-iàu

Soat-bêng

Modified version of Image:Anatomy of an egg.svg

日期
Chhut-chhù graphic created by de:Benutzer:Horst Frank, SVG version by cs:User:-xfi-
Chok-chiá de:Benutzer:Horst Frank, SVG code cs:User:-xfi-, text removed by User:Kjoonlee
Sêu-guòng hṳ̄-kō̤
(Bô siŏh-huòi sāi ciā ùng-giông)

Horst Frank released it under GFDL

其他版本

此檔案衍生的作品: Anatomy of an egg labeled.jpg Image:Ei1.jpg, Image:Anatomy of an egg.svg

Siū-khoân

GNU head 已授權您依據自由軟體基金會發行的無固定段落、封面文字和封底文字GNU自由文件授權條款1.2版或任意後續版本,對本檔進行複製、傳播和/或修改。該協議的副本列在GNU自由文件授權條款中。
w:zh:創用CC
標示名姓 仝款方式方享
此檔案採用創用CC 姓名標示-相同方式分享 3.0 未在地化版本授權條款。
Nṳ̄ â̤-sāi cê̤ṳ-iù:
  • hŭng-hiōng – kho͘-pih, hoat-pò͘ kap thoân-pò͘ pún chok
  • tṳ̀ng-sĭng siŭ-gāi – kái-pian pún chok-phín
Àn i-hā ê tiâu-kiāⁿ
  • 標示名姓 – 您必須指名出正確的製作者,和提供授權條款的連結,以及表示是否有對內容上做出變更。您可以用任何合理的方式來行動,但不得以任何方式表明授權條款是對您許可或是由您所使用。
  • 仝款方式方享 – Lí nā kái-tōng, piàn-khoán, he̍k-chiá kun-kù pún chok chhòng-chō, lí kaⁿ-taⁿ ē-tàng ēng kap pún chok kâng-khoán he̍k-chiá saⁿ-chhiūⁿ ê hí-khó lâi hoat-pò͘ chò--chhut-lâi ê chok-phín.
已新增授權條款標題至此檔案,作為 GFDL 授權更新的一部份。

Tóng-àn ê le̍k-sú

Chhi̍h ji̍t-kî/sî-kan, khoàⁿ hit sî-chūn--ê tóng-àn.

Ji̍t-kî/ Sî-kan細張圖寸尺Iōng-chiásoat-bêng
hiān-chāi2007-nî 4-goe̍h 8-ji̍t (Lé-pài) 16:512007-nî 4-goe̍h 8-ji̍t (Lé-pài) 16:51版本的細圖520 × 700(6 KB)KjoonleeModified version of Image:Anatomy of an egg.svg, for use at the English Wikipedia

ē-kha ê ia̍h ū iōng tio̍h chit ê iáⁿ-siōng:

元資料