Hí-khó chhò-gō͘

跳至導覽 跳至搜尋

Lí bô ún-chún chò 檢視目前轉碼狀態, in-ūi ē-kha iân-kò͘:

Lí beh chò ê tōng-chok chí hān tīn-goân chi it: 自動確認的使用者, koán-lí jîn-oân, 已確認的使用者 ê iōng-chiá.