Áng ùng-giông, ê̤ṳng-hô, hiĕk-miêng siŭ-gāi, nĭk-cé ID kó̤ tṳ̀ng-dêng-hióng

跳至導覽 跳至搜尋

此特殊頁面可用來重新導向至檔案(指定檔案名稱)、頁面(指定修訂 ID 或頁面 ID)、使用者頁面(指定使用者 ID)、或者日誌項目(指定日誌 ID)。用法:Tek-pia̍t:重定向/file/Example.jpgTek-pia̍t:重定向/page/64308Tek-pia̍t:重定向/revision/328429Tek-pia̍t:重定向/user/101Tek-pia̍t:重定向/logid/186