Kó·-ia̍h

跳至導覽 跳至搜尋

Ē-kha ê chu-liāu tùi lâi--ê, tī 2022-nî 7-goe̍h 3-ji̍t (Lé-pài) 02:52 keng-sin--koè. Tī khoài-chûn-khu siōng chē ē-tàng khǹg 5,000 pit chu-liāu.

以下顯示從第 1 筆至第 30 筆中的 30 筆結果:

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Phó͘-thong seng-bu̍t-ha̍k/Khài-lūn‏‎(2008-nî 10-goe̍h 24-ji̍t (Gō·) 06:17)
 2. Phó͘-thong seng-bu̍t-ha̍k‏‎(2008-nî 10-goe̍h 24-ji̍t (Gō·) 06:17)
 3. Phó͘-thong seng-bu̍t-ha̍k/Seng-bu̍t ê hòa-ha̍k ki-chhó͘‏‎(2008-nî 10-goe̍h 26-ji̍t (Lé-pài) 05:25)
 4. Phó͘-thong seng-bu̍t-ha̍k/Sè-pau‏‎(2009-nî 1-goe̍h 1-ji̍t (Sì) 01:48)
 5. Tâi-oân-gí Ká-nà‏‎(2009-nî 2-goe̍h 1-ji̍t (Lé-pài) 12:12)
 6. Tiong-ha̍k Bu̍t-lí‏‎(2009-nî 4-goe̍h 16-ji̍t (Sì) 13:03)
 7. Tâi-pak Chia̍t-ūn Kiâⁿ Thàu-thàu/O15 Kó͘-têng‏‎(2009-nî 4-goe̍h 16-ji̍t (Sì) 14:15)
 8. Tâi-pak Chia̍t-ūn Kiâⁿ Thàu-thàu/R11 Tiong-chèng Kì-liām Tn̂g Chām‏‎(2009-nî 4-goe̍h 16-ji̍t (Sì) 14:17)
 9. Tâi-pak Chia̍t-ūn Kiâⁿ Thàu-thàu‏‎(2009-nî 4-goe̍h 16-ji̍t (Sì) 14:19)
 10. Esuperántò͘‏‎(2009-nî 4-goe̍h 16-ji̍t (Sì) 18:13)
 11. Tâi-lâm Chia̍h Thàu-thàu‏‎(2009-nî 4-goe̍h 17-ji̍t (Gō·) 06:21)
 12. Esuperántò͘/Tē-1 Khò‏‎(2009-nî 4-goe̍h 19-ji̍t (Lé-pài) 11:05)
 13. Thian-bûn-ha̍k/Thài-iông-hē‏‎(2009-nî 4-goe̍h 20-ji̍t (It) 02:30)
 14. Thian-bûn-ha̍k‏‎(2009-nî 4-goe̍h 20-ji̍t (It) 02:32)
 15. Kok-hāu Sò͘-ha̍k‏‎(2009-nî 4-goe̍h 20-ji̍t (It) 02:41)
 16. Kok-hāu Sò͘-ha̍k/Khò-kong‏‎(2009-nî 4-goe̍h 20-ji̍t (It) 06:58)
 17. Ko-hiông Chia̍t-ūn Kiâⁿ Thàu-thàu‏‎(2009-nî 4-goe̍h 21-ji̍t (Jī) 12:53)
 18. Án-choáⁿ Giâ Tī‏‎(2009-nî 4-goe̍h 23-ji̍t (Sì) 14:25)
 19. Chhī lâng-leng‏‎(2009-nî 4-goe̍h 24-ji̍t (Gō·) 00:34)
 20. Hoat-sio‏‎(2009-nî 4-goe̍h 24-ji̍t (Gō·) 01:03)
 21. Phó͘-thong seng-bu̍t-ha̍k/Seng-bu̍t ê ki-pún hun-lūi‏‎(2011-nî 3-goe̍h 22-ji̍t (Jī) 10:20)
 22. Seng-bu̍t-ha̍k‏‎(2011-nî 3-goe̍h 22-ji̍t (Jī) 10:23)
 23. Khióng-liông‏‎(2011-nî 3-goe̍h 22-ji̍t (Jī) 10:25)
 24. Ko-hiông Chia̍t-ūn Kiâⁿ Thàu-thàu/R10 Bí-lē-tó‏‎(2011-nî 3-goe̍h 22-ji̍t (Jī) 10:30)
 25. Tiong-ha̍k Bu̍t-lí/Niú-tǹg Ūn-tōng Hoat-chek‏‎(2011-nî 4-goe̍h 8-ji̍t (Gō·) 19:22)
 26. Hoat-gí ABC‏‎(2011-nî 8-goe̍h 23-ji̍t (Jī) 14:25)
 27. Tâi-oân Hàn-sek Sèⁿ-sī‏‎(2011-nî 8-goe̍h 24-ji̍t (Saⁿ) 16:51)
 28. Tâi-oân Sèⁿ-sī‏‎(2011-nî 9-goe̍h 2-ji̍t (Gō·) 18:12)
 29. Chhēng-chhah‏‎(2011-nî 10-goe̍h 31-ji̍t (It) 18:51)
 30. Thâu-ia̍h‏‎(2012-nî 8-goe̍h 24-ji̍t (Gō·) 00:57)

Khoàⁿ (chêng 50 hāng | āu 50 hāng) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)