Siū hong-só ê IP chū-chí kap iōng-chiá miâ-chheng

Thiàu khì: se̍h chām, chhiau-chhoē
討蜀隻乞封鎖其用戶

茲張封鎖單單是空其。