Siū hong-só ê IP chū-chí kap iōng-chiá miâ-chheng

Thiàu khì: se̍h chām, chhiau-chhoē
討蜀隻乞封鎖其用戶
Thâu-chi̍t-ia̍hTéng-chi̍t-ia̍hAū-chi̍t-ia̍hSiāng-bóe-ia̍h
日期時間 目標 期限 封鎖的管理員 封鎖參數 原因
2006-nî 2-goe̍h 9-ji̍t (Sì) 17:23 130.179.29.151 (thó-lūn) éng-oán   kìm-chí khui kháu-chō Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
2005-nî 10-goe̍h 14-ji̍t (Gō·) 00:47 62.253.96.40 (thó-lūn) éng-oán   kìm-chí khui kháu-chō Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
2005-nî 10-goe̍h 14-ji̍t (Gō·) 00:31 83.92.133.208 (thó-lūn) éng-oán   kìm-chí khui kháu-chō Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
2005-nî 10-goe̍h 14-ji̍t (Gō·) 00:30 83.92.133.19 (thó-lūn) éng-oán   kìm-chí khui kháu-chō Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
2005-nî 10-goe̍h 14-ji̍t (Gō·) 00:30 81.169.180.180 (thó-lūn) éng-oán   kìm-chí khui kháu-chō Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
2005-nî 10-goe̍h 14-ji̍t (Gō·) 00:28 63.19.151.113 (thó-lūn) éng-oán   kìm-chí khui kháu-chō Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
2005-nî 10-goe̍h 14-ji̍t (Gō·) 00:28 152.163.100.198 (thó-lūn) éng-oán   kìm-chí khui kháu-chō Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
2005-nî 10-goe̍h 14-ji̍t (Gō·) 00:27 212.112.232.175 (thó-lūn) éng-oán   kìm-chí khui kháu-chō Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
2005-nî 10-goe̍h 14-ji̍t (Gō·) 00:27 145.97.39.140 (thó-lūn) éng-oán   kìm-chí khui kháu-chō Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
2005-nî 10-goe̍h 14-ji̍t (Gō·) 00:01 141.76.1.122 (thó-lūn) éng-oán   kìm-chí khui kháu-chō Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
2005-nî 10-goe̍h 14-ji̍t (Gō·) 00:01 141.76.1.121 (thó-lūn) éng-oán   kìm-chí khui kháu-chō Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
2005-nî 10-goe̍h 13-ji̍t (Sì) 21:52 129.234.4.76 (thó-lūn) éng-oán   kìm-chí khui kháu-chō Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
2005-nî 10-goe̍h 13-ji̍t (Sì) 06:31 137.155.211.15 (thó-lūn) éng-oán   kìm-chí khui kháu-chō Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
2005-nî 10-goe̍h 5-ji̍t (Saⁿ) 06:32 68.32.224.128 (thó-lūn) éng-oán   kìm-chí khui kháu-chō Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
2005-nî 10-goe̍h 5-ji̍t (Saⁿ) 06:21 24.253.140.156 (thó-lūn) éng-oán   kìm-chí khui kháu-chō Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
2005-nî 10-goe̍h 5-ji̍t (Saⁿ) 06:21 69.231.143.133 (thó-lūn) éng-oán   kìm-chí khui kháu-chō Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
2005-nî 10-goe̍h 5-ji̍t (Saⁿ) 06:21 209.114.99.138 (thó-lūn) éng-oán   kìm-chí khui kháu-chō Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
2005-nî 10-goe̍h 5-ji̍t (Saⁿ) 06:19 81.9.19.22 (thó-lūn) éng-oán   kìm-chí khui kháu-chō Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
2005-nî 10-goe̍h 4-ji̍t (Jī) 23:24 67.19.70.180 (thó-lūn) éng-oán   kìm-chí khui kháu-chō Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
2005-nî 9-goe̍h 30-ji̍t (Gō·) 01:00 195.225.176.35 (thó-lūn) éng-oán   kìm-chí khui kháu-chō Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
2005-nî 9-goe̍h 18-ji̍t (Lé-pài) 23:48 66.93.170.242 (thó-lūn) éng-oán   kìm-chí khui kháu-chō Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
2005-nî 9-goe̍h 18-ji̍t (Lé-pài) 23:48 195.137.213.113 (thó-lūn) éng-oán   kìm-chí khui kháu-chō Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
2005-nî 9-goe̍h 18-ji̍t (Lé-pài) 23:48 193.219.28.149 (thó-lūn) éng-oán   kìm-chí khui kháu-chō Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
2005-nî 9-goe̍h 18-ji̍t (Lé-pài) 06:27 131.175.189.134 (thó-lūn) éng-oán   kìm-chí khui kháu-chō Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
2005-nî 9-goe̍h 18-ji̍t (Lé-pài) 06:11 80.190.250.139 (thó-lūn) éng-oán   kìm-chí khui kháu-chō Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
2005-nî 9-goe̍h 18-ji̍t (Lé-pài) 06:06 70.179.160.19 (thó-lūn) éng-oán   kìm-chí khui kháu-chō Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
2005-nî 9-goe̍h 18-ji̍t (Lé-pài) 05:59 64.230.18.79 (thó-lūn) éng-oán   kìm-chí khui kháu-chō Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
2005-nî 9-goe̍h 18-ji̍t (Lé-pài) 05:59 64.246.50.101 (thó-lūn) éng-oán   kìm-chí khui kháu-chō Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
2005-nî 9-goe̍h 18-ji̍t (Lé-pài) 05:59 213.203.214.130 (thó-lūn) éng-oán   kìm-chí khui kháu-chō Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
2005-nî 9-goe̍h 18-ji̍t (Lé-pài) 05:59 164.8.213.91 (thó-lūn) éng-oán   kìm-chí khui kháu-chō Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
2005-nî 9-goe̍h 18-ji̍t (Lé-pài) 05:59 83.233.27.60 (thó-lūn) éng-oán   kìm-chí khui kháu-chō Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
2005-nî 9-goe̍h 18-ji̍t (Lé-pài) 05:58 212.218.64.68 (thó-lūn) éng-oán   kìm-chí khui kháu-chō Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
2005-nî 9-goe̍h 18-ji̍t (Lé-pài) 05:58 195.169.149.213 (thó-lūn) éng-oán   kìm-chí khui kháu-chō Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
2005-nî 9-goe̍h 18-ji̍t (Lé-pài) 05:53 82.94.251.206 (thó-lūn) éng-oán   kìm-chí khui kháu-chō Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
2005-nî 9-goe̍h 18-ji̍t (Lé-pài) 05:52 69.13.252.34 (thó-lūn) éng-oán   kìm-chí khui kháu-chō Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
2005-nî 9-goe̍h 18-ji̍t (Lé-pài) 05:52 212.112.235.78 (thó-lūn) éng-oán   kìm-chí khui kháu-chō Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
2005-nî 9-goe̍h 18-ji̍t (Lé-pài) 05:52 194.25.9.105 (thó-lūn) éng-oán   kìm-chí khui kháu-chō Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
2005-nî 9-goe̍h 18-ji̍t (Lé-pài) 05:52 192.42.113.248 (thó-lūn) éng-oán   kìm-chí khui kháu-chō Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
2005-nî 9-goe̍h 18-ji̍t (Lé-pài) 05:51 80.237.206.93 (thó-lūn) éng-oán   kìm-chí khui kháu-chō Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
2005-nî 9-goe̍h 18-ji̍t (Lé-pài) 05:51 209.221.193.39 (thó-lūn) éng-oán   kìm-chí khui kháu-chō Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
2005-nî 9-goe̍h 15-ji̍t (Sì) 06:10 81.169.174.240 (thó-lūn) éng-oán   kìm-chí khui kháu-chō Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
2005-nî 9-goe̍h 15-ji̍t (Sì) 06:10 62.197.40.155 (thó-lūn) éng-oán   kìm-chí khui kháu-chō Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
2005-nî 9-goe̍h 15-ji̍t (Sì) 06:09 212.112.242.159 (thó-lūn) éng-oán   kìm-chí khui kháu-chō Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
2005-nî 9-goe̍h 15-ji̍t (Sì) 06:09 213.239.194.175 (thó-lūn) éng-oán   kìm-chí khui kháu-chō Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
2005-nî 9-goe̍h 11-ji̍t (Lé-pài) 07:06 69.61.21.50 (thó-lūn) éng-oán   kìm-chí khui kháu-chō Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
2005-nî 9-goe̍h 11-ji̍t (Lé-pài) 06:05 220.161.154.90 (thó-lūn) éng-oán   kìm-chí khui kháu-chō Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
2005-nî 9-goe̍h 6-ji̍t (Jī) 05:16 69.25.60.210 (thó-lūn) éng-oán   kìm-chí khui kháu-chō Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
2005-nî 9-goe̍h 5-ji̍t (It) 03:01 85.12.2.57 (thó-lūn) éng-oán   kìm-chí khui kháu-chō Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
2005-nî 9-goe̍h 5-ji̍t (It) 01:50 72.20.3.58 (thó-lūn) éng-oán   kìm-chí khui kháu-chō Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
2005-nî 9-goe̍h 2-ji̍t (Gō·) 05:24 81.30.210.182 (thó-lūn) éng-oán   kìm-chí khui kháu-chō Auto-added for persistent vandalism; possible open proxy.
Thâu-chi̍t-ia̍hTéng-chi̍t-ia̍hAū-chi̍t-ia̍hSiāng-bóe-ia̍h