Bô siu-phoe ê chū-chí

Lí it-tēng ài teng-ji̍p jī-chhiáⁿ ū 1 ê ū-hāu ê e-mail chū-chí tī lí ê iōng-chiá siat-tēng chiah ē-tàng kià e-mail hō· pa̍t-ūi iōng-chiá.

Tò-tńg khì Thâu-ia̍h.