Hē-thóng sìn-sit

Thiàu khì: se̍h chām, chhiau-chhoē

Chia lia̍t chhut só·-ū tī MediaWiki: miâ-khong-kan ê hē-thóng sìn-sit.

搜尋
依修改狀況搜尋:    
Thâu-chi̍t-ia̍hTéng-chi̍t-ia̍hAū-chi̍t-ia̍hSiāng-bóe-ia̍h
Miâ Siat piān ê bûn-jī
Bo̍k-chêng ê bûn-jī
1movedto2 (thó-lūn) (翻譯) moved [[$1]] to [[$2]]
1movedto2_redir (thó-lūn) (翻譯) moved [[$1]] to [[$2]] over redirect
3d (thó-lūn) (翻譯) 3d
3d-badge-text (thó-lūn) (翻譯) 3D
3d-desc (thó-lūn) (翻譯) 支援3d文件格式
about (thó-lūn) (翻譯) Koan-hē
aboutpage (thó-lūn) (翻譯) Project:Koan-hē
aboutsite (thó-lūn) (翻譯) Koan-hē {{SITENAME}}
abusefilter (thó-lūn) (翻譯) 防濫用過濾器設定
abusefilter-accountreserved (thó-lūn) (翻譯) 此帳號名稱已保留給防濫用過濾器使用。
abusefilter-action-block (thó-lūn) (翻譯) 封鎖
abusefilter-action-blockautopromote (thó-lūn) (翻譯) 撤銷自動確認
abusefilter-action-degroup (thó-lūn) (翻譯) 從使用者群組中移除
abusefilter-action-disallow (thó-lūn) (翻譯) 禁止
abusefilter-action-rangeblock (thó-lūn) (翻譯) 範圍封鎖
abusefilter-action-tag (thó-lūn) (翻譯) 標籤
abusefilter-action-throttle (thó-lūn) (翻譯) 門檻值
abusefilter-action-warn (thó-lūn) (翻譯) 警告
abusefilter-autopromote-blocked (thó-lūn) (翻譯) 此操作已被系統自動識別為有害動作並已禁止。 基於安全性考量,部份例行授予已建立帳號的權限將暫時從您的帳號上撤回。 與您的操作符合的濫用規則描述為:$1
abusefilter-blocked-display (thó-lūn) (翻譯) 此操作已被系統自動識別為有害動作, 系統已阻止您執行此操作。 為了保護 {{SITENAME}},您的帳號及所有其相關的 IP 位址皆會被封鎖,不允許編輯。 如果這是系統誤判,請聯絡管理員。 與您的操作符合的濫用規則描述為:$1
abusefilter-blocker (thó-lūn) (翻譯) 防濫用過濾器
abusefilter-blockreason (thó-lūn) (翻譯) 已由防濫用過濾器自動封鎖。 符合的規則描述為︰$1
abusefilter-changeslist-examine (thó-lūn) (翻譯) 檢查
abusefilter-degrouped (thó-lūn) (翻譯) 系統已自動將您的操作識別為有害動作。 因此已禁止此操作。另外,由於您的帳號疑似遭到盜用,您的所有權限均已取消。 如果您認為這是系統誤判,請附上此操作的解釋並聯繫行政員,這樣或許能取回權限。 與您的操作符合的濫用規則描述為:$1
abusefilter-degroupreason (thó-lūn) (翻譯) 已由防濫用過濾器自動撤銷權限。 規則描述︰$1
abusefilter-deleted (thó-lūn) (翻譯) 已刪除
abusefilter-desc (thó-lūn) (翻譯) 套用自動啟發式演算法於編輯
abusefilter-diff-backhistory (thó-lūn) (翻譯) 返回過濾器歷史
abusefilter-diff-info (thó-lūn) (翻譯) 基本資訊
abusefilter-diff-invalid (thó-lūn) (翻譯) 無法取得請求的版本
abusefilter-diff-item (thó-lūn) (翻譯) 項目
abusefilter-diff-next (thó-lūn) (翻譯) 較新的變更
abusefilter-diff-pattern (thó-lūn) (翻譯) 過濾器條件
abusefilter-diff-prev (thó-lūn) (翻譯) 較舊的變更
abusefilter-diff-title (thó-lūn) (翻譯) 修訂版本間差異
abusefilter-diff-version (thó-lūn) (翻譯) {{GENDER:$3|由}} $2 於 $1 所編輯的版本
abusefilter-disabled (thó-lūn) (翻譯) 已停用
abusefilter-disallowed (thó-lūn) (翻譯) 此操作已被系統自動識別為有害動作並已禁止。 如果您認為您的操作是有建設性的,請與管理員聯絡,並告知您剛才嘗試進行的事。 與您的操作符合的濫用規則描述為:$1
abusefilter-edit (thó-lūn) (翻譯) 正在編輯防濫用過濾器
abusefilter-edit-action-block (thó-lūn) (翻譯) 禁止該使用者及/或 IP 位址進行編輯
abusefilter-edit-action-blockautopromote (thó-lūn) (翻譯) 撤銷使用者的自動確認狀態
abusefilter-edit-action-degroup (thó-lūn) (翻譯) 從所有已授權的群組中移除該使用者
abusefilter-edit-action-disallow (thó-lūn) (翻譯) 禁止使用者進行可疑動作
abusefilter-edit-action-rangeblock (thó-lūn) (翻譯) 封鎖使用者來源位置的對應子網段區間。
abusefilter-edit-action-tag (thó-lūn) (翻譯) 標記該編輯需要進一步審查
abusefilter-edit-action-throttle (thó-lūn) (翻譯) 僅在使用者超過頻率限制後觸發動作
abusefilter-edit-action-warn (thó-lūn) (翻譯) 在警告使用者後才觸發這些動作
abusefilter-edit-bad-tags (thó-lūn) (翻譯) 您指定的一個或多個標籤無效。 標籤不應過長、不可包含特殊字元,而且不應被其他軟體所保留。嘗試選擇一個新的標籤名。
abusefilter-edit-badfilter (thó-lūn) (翻譯) 您指定的過濾器並不存在
abusefilter-edit-badsyntax (thó-lūn) (翻譯) 您指定的過濾器中有語法錯誤。 語法分析器的回應為:<pre>$1</pre>
Thâu-chi̍t-ia̍hTéng-chi̍t-ia̍hAū-chi̍t-ia̍hSiāng-bóe-ia̍h